تولیدات استان در تکاپوی ورود به بازارهای جهانی

اشاره: خوزستان بدلایل مختلف وظرفیتهای متنوع عنوان نبض اقتصاد وسکوی صادرات کشوررابخود اختصاص داده است.صنایع عظیم نفت وگاز وپتروشیمی،کشاورزی وصنایع وابسته به آن،بنادر،مرزهای زمینی وآبی،راههای آبی وهوایی وزمینی و…ازجمله شرایط ویژه ای است که به خوزستان اعتبار خاصی بخشیده است.بااین وجود این استان نتوانسته به جایگاه متناسب باحجم ظرفیتها وتوانمندیهای موجود درخود دست بیابد.ازطرفی نقش […]

اشاره: خوزستان بدلایل مختلف وظرفیتهای متنوع عنوان نبض اقتصاد وسکوی صادرات کشوررابخود اختصاص داده است.صنایع عظیم نفت وگاز وپتروشیمی،کشاورزی وصنایع وابسته به آن،بنادر،مرزهای زمینی وآبی،راههای آبی وهوایی وزمینی و…ازجمله شرایط ویژه ای است که به خوزستان اعتبار خاصی بخشیده است.بااین وجود این استان نتوانسته به جایگاه متناسب باحجم ظرفیتها وتوانمندیهای موجود درخود دست بیابد.ازطرفی نقش اتاق بازرگانی،صنعت،معدن وکشاورزی نقشی حایز اهمیت دررونق اقتصادی استان بویژه دربحث صادرات آن بشمار میرود.برغم همه این واقعیتها اما اتاق بازرگانی اهواز درسنوات گذشته نتوانست درقدوقامت یک اتاق پویا وتاثیر گذار ظاهر شودوتوانمندیهای بلقوه وتحت اختیار استان رابه تفعیل برساند.درهمین ارتباط نظررییس جدیدوبرخی کارشناسان واعضای اتاق بازرگانی اهواز راجویاشدیم که درادامه میخوانید:

هیات نمایندگان اتاق بازرگانی اهواز پس ازکش وقوسهای طبیعی مربوط به انتخاب هیات رییسه خودبلاخره خانم دکتر شهلا عموری رابعنوان رییس اتاق بازرگانی اهوازبرگزید.دکتر عموری ضمن پذیرش ناکارآمدی ورکود حاکم براتاق طی سنوات گذشته،یکی از اساسی ترین گام های برون رفت از وضعیت پیش آمده را دربازگشت اتاق به دامان بخش خصوصی وفاصله گرفتن آن از تداخل بیش از پیش بابخش دولتی میداند.رییس جدیداتاق اهواز می افزاید:در این دوره تلاش خواهیم کرد ضمن هماهنگی وتعامل کامل بابخش دولتی بویژه استانداری وموسسات مرتبط،موانع پیش روی کسب وکار ورونق اقتصادی استان را زایل یااز شدت بازدارندگی آنها بکاهیم.پیشنهاد قوانین تسهیلی وحمایتی نیز جزیی از برنامه مادر این راستاخواهدبود.

دکترعموری خصوصیت یامشخصه این دوره ازفعالیت راخارج کردن اتاق وفعالان اقتصادی از رکود معرفی وپیش بینی میکندکه باوصف برنامه های از قبل اعلام شده ازسوی اکثریت اعضای هیات نمایندگان میتوانم ادعاکنم که اتاق بازرگانی اهواز دراین دوره شاهد تحول ورونق بخشی به فعالیتهای مختلف اقتصادی خواهدبود.واقعا ظرفیتهای استان بگونه ای است که بایدشاهد رشدوپیشرفت آن درزمینه های مختلف باشیم.عموری رکن مشروعیت بخش اتاق رااعضای آن میداندوبهترین عنوان برای آن در دوره جدیدرا اتاق عضومحور معرفی میکند.مهندس همایون کوت زاده ازصادرکنندگان نمونه استان وعضواتاق بازرگانی ایران ضرورت توجه به مقوله صادرات رانیاز اول کشورواستان میداند.کوت زاده یکی ازموانع پیش روی صادرات رامشکلات عدیده موجود در دو مرز زمینی شلمچه وچذابه وعدم وجود قوانین ومقررات حمایتی برشمردوابراز امیدواری کردکه با وفاق وهمدلی میان اتاق اهواز وبخش دولتی شاهد تحسین اوضاع در دو مرز مذکور باشیم.

سیدسلطان حسینی دیگر عضواتاق ایران وازفعالان اقتصادی استان بابیان مشکلات مختلف حاکم برفضای تجاری،صنعتی،بازرگانی،معدن وکشاورزی راه خروج از این وضعیت رادر همدلی ووحدت همه فعالان اقتصادی بخش خصوصی بامحوریت اتاق اهوازوالبته سایراتاقهای کشور میداند.ایشان نیز آینده اقتصادی استان راهمراه بانشاط توصیف وتعامل مثبت همه دستگاههای دولتی بااتاق رادر سرعت بخشی به بهبود شرایط کسب وکار حایز اهمیت عنوان می نماید.امادکتر نوری زاده ازبنیانگذاران صنعت اسانسور وعضو هیات رییسه اتاق بازرگانی اهواز ابراز امیدواری میکند که بااستقلال ودرایت پارلمان بخش خصوصی بتوانیم بادوران رکود سالیان گذشته فاصله بگیریم وشاهد طراوت وپویایی در سطح فعالیتهای اقتصادی استان باشیم.

مهندس شریف عچرش(کارخانه داروعضواتاق ایران)نظری نسبتا متفاوت رامطرح میکند.وی اقتصادوفعالیتهای مختلف مربوط به آنرا بسان حلقه های مختلف یک زنجیرمیبیند که در بهترین حالت باید مکمل همدیگر باشند.بعنوان مثال نظام بانکی حلقه ای تسهیلی فرض میشودکه یک فعال اقتصادی بواسطه آن قادربه تکمیل فعالیتهاورشد وتوسعه آنها میشود،اما درمقام عمل ودراکثر موارد این حلقه برخلاف ظاهر آن بعنوان یک مانع خودنمایی میکند.همینطور مقررات دست وپاگیر دیگر که درچنین نقشی ظاهر میشوند،پس اگر خواهان رونق بخشی به فضای کسب وکار باشیم بایدطرحی مشتمل بر آسیبهای موجود تدوین وبواسطه اتاق پیگیری شودکه براساس قولی که دوستانم داده اند،می توان به برخی تغییرات مثبت امیدوار بود.

مهندس احمدی نژاددیگر عضوهیات رییسه فاصله شرایط موجود وشرایط مطلوب رافاصله ای بسیارزیاد میبیند اما معتقداست که باتلاش وهمدلی میتوان به نسبتی از مطلوب شدن شرایط دراقتصاد استان دست یافت.مهندس عدنان موسی پور بعنوان صادر کننده نمونه واز اعضای اتاق ایران وضعیت اقتصادی استان بلحاظ رونق کسب وکار را متناسب باامکانات وظرفیتهاوزیرساختهای موجود نمی بیندومعتقد است چنانچه دستگاههای دولتی بهمراه اتاق بازرگانی خواهان آن باشند،خوزستان میتواند بعنوان قطب صادرات ونبض اقتصاد کشور بشمار برود.

درمیان این اظهارنظرهای کارشناسی صفدرپیرمرادی سرشناس ترین مرد صنعت طیورواز اعضای اتاق ایران دراین ارتباط دیدگاهی جالب توجه دارد.ایشان تولیدوتولیدکننده رابعنوان ضعیفترین حلقه که همواره بابحرانهای اساسی مواجه میشوند.وی توجه وتشویق وحمایت از تولیدکنندگان راضرورت اجتناب ناپذیر اقتصادمقاومتی میداندوابراز امیدواری میکندکه درآینده شاهدتحولی جدی درشیوه نگرش نسبت به این موضوع در استان باشیم.

مهندس علی طرفی ازکارشناسان و بازرگانان نمونه استان نظری شبیه به مهندس کوت زاده داردومعتقداست که تحسین وضعیت کلی مرزها بویژه راههای مواصلاتی آنهاهمچنین تدوین قوانین تشویقی وحمایتی وتقویت زنجیره تولیدی-صادراتی نیاز امروز همه همکاران صادر کننده است.درعین حال نسبت به آینده ازجهت اعتماد به رییس اتاق بازرگانی اهواز وتوانمندیهای ایشان خوشبین وامیدوارم شعارها وبرنامه های اعلام شده جامه عمل برتن کند.ازدیگر کارشناسانی که نظر انها درهمین زمینه خواسته شد،

مهندس سواعدی صادرکننده نمونه وعضو اتاق ایران بود.سواعدی منزلت وجایگاه واقعی خوزستان راغیر از آنچه میبینیم معرفی وبا ابراز تعجب این سوال رامطرح میکندکه:خوزستان با صنایع ومنابع عظیمش،کشاورزی وبنادرو…چرابایددرچنین جایگاه نازلی قراربگیردوبه آنچه استحقاق آن را دارد دست نیابد؟سواعدی تدوین برنامه جامع صادرات رابگونه ای که موانع ازجلوی راه صادرکنندگان برچیده شودراخواستار شد.

نظر دکتر حرمتی که درمحافل اقتصادی به مرد معدن(نمک)معرفی میشودنیز حکایت ازانتقاد ونارضایتی ایشان از وضع موجود دارد.حرمتی نیز معتقد به لزوم بازگرداندن خوزستان به جایگاه اصلی واولیه آن درهمه حوزه های صنعتی،تجاری،کشاورزی و…است.درپایان تنها متذکر میشویم که هیات رییسه ومجمع نمایندگان اتاق بازرگانی اهواز براساس شعارها وبرنامه های انتخاباتی خود،ضمن افزایش سطح انتظارات بیش از پیش خودرا مسول در برابر اعضای اتاق میبیندکه براین اساس بایدبه وعده های داده شده به اعضا جامه عمل بپوشاند. اعضای اتاق اهواز بعنوان بخش مشروعیت بخش این پارلمان قطعا فعالیتهاواقدامات اتاق رابادقت هرچه بیشتر زیرنظر خواهند داشت وبه همان نسبت به اتاق وهیات های رییسه ونمایندگان آن نمره خواهند داد.

گزارش از : علی عبدالخانی