سخنی با منتخبان جدید اتاق بازرگانی خوزستان / بقلم علی عبدالخانی

بالاخره انتخابات اتاق اهواز با همه جزییات آن به پایان رسید و عده ای به عنوان امنای همه اعضا(ونه بخشی از آنها) به این پارلمان کوچک اما تاثیر گذار راه یافتند.انتخابات عام وخاص گذشته ثابت کرده ومیکند که نفس راهیابی بخودی خود ارزش تلقی نمیشودبلکه توانایی وقدرت راه یافتگان در پیاده کردن اهداف وبرنامه های […]

بالاخره انتخابات اتاق اهواز با همه جزییات آن به پایان رسید و عده ای به عنوان امنای همه اعضا(ونه بخشی از آنها) به این پارلمان کوچک اما تاثیر گذار راه یافتند.انتخابات عام وخاص گذشته ثابت کرده ومیکند که نفس راهیابی بخودی خود ارزش تلقی نمیشودبلکه توانایی وقدرت راه یافتگان در پیاده کردن اهداف وبرنامه های اعلام شده ارزشمند خواهد بود.ازمنظر کارشناسی واز دید شخصی که اکنون هیچگونه وابستگی صنفی-مشاوره ای با راه یافتگان ندارد وبه حرفه خود از منظری محترمانه مینگرد،باید گفت که اهداف وبرنامه های اعلام شده توسط گروه پیروز در انتخابات درمجموع از وصف جامعیت برخوردار وبنوعی منعکس کننده خواسته ها ودغدغه های اعضا بوداما درجامعه ای که درتدوین برنامه ها شهره ودر عمل به انها همواره پرتناقض ظاهر میشود،باید به انتظار تبلور عملی این اندیشه ها در عرصه عمل نشست،بویژه انکه گروه انها سقف پرسشگری ومطالبه حقوق نزد اعضا رابشدت افزایش داده است.ازمنظری کارشناسانه ذکر موارد ذیل ضروری بنظرمیرسد:

۱-پشت سر گذاردن مرحله رقابت وتعامل سازنده با رقیبان وبهره مندی از تجارب تحت اختیارآنها

۲-تبدیل فوری فضای تقابلی مربوط به انتخابات به فضایی دوستانه

۳-گذر از هیجان مشروع پیروزی واستقرار درنقطه ای بنام اعتماد آفرینی

۴-برنامه ریزی درجهت نحوه تفعیل زودهنگام مهمترین اهداف انتخاباتی

۵-تعریف وتدوین برنامه موسوم به عضو محوری

۶-اجتناب از آفت تفرقه وبرتری جوییهای انتفاعی که نماد اتحاد مورد نظر راه یافتگان را نشانه میرود وچیزی از مفهوم تحول باقی نمیگذارد

۷-تعامل فوری وسنجیده با جهت های تاثیر گذار دولتی

۸-اصرار بر افزایش سطح توقعات وانتظارات اعضاءواحترام یاتعهد عملی در تحقق معقول ونسبی ان انتظارات

۹-افزایش ضریب امنیت شغلی کارکنان ومنسوبان به اتاق بگونه ای که شور وشوق فعالیت آنها مضاعف تر از گذشته شود

۱۰-نفی هرگونه تعامل فراقانونی یا تبعیض آمیز(له یا علیه)و…

اینها تنهابخشی ازنکات ومواردی است که باید نصب العین بخش عقلانی ودوراندیش گروه راه یافتگان قرار بگیرد. حساسیت هاوظرافتهای این دوره از انتخابات ازجمله روشنگریهایی که جهت های مختلف رقابت ازخودنشان دادند،بگونه ای بود که بسیاری از تحلیلگران رسانه ای(نه رسانه هایی که صرفا نان تبلیغ غیر اصولی خود را میخورند) وارد عرصه اظهار نظر وحتی اتخاذ مواضع شدند.بدون شک این رصد دقیق وحساس از سوی اصحاب شریف قلم بنا به نوع عملکرد آینده اتاق خود رانشان خواهد دادوموازنه ای دیگر تحت عنوان رکن چهارم مردم سالاری خواهد آفرید که این امر چنانچه مورد توجه بخش آینده نگر راه یافتگان واقع شود،در ذات خود میتواند فرصتی درجهت تعالی اتاق بشمار رود.راه یافتگان باید درنظر داشته باشند که عقربه های فرسایش زمان خدمتشان(اگرقصد نهایی انها خدمت باشد)آغاز شده وتضییع هر لحظه از ان می تواند درناکام گذاردن بخشی از برنامه ها نقش آفرین باشد لذا باید قبل از ورود رسمی ،همه امور فی مابین خود را بامعیار احترام به نظرهمدیگر ساماندهی نموده ومصداق بارز اتحادوسپس تحول باشند.بدون شک پیروزی راه یافتگان چشمگیر ،تردیدناپذیروبدل​یل پشتوانه محکم آراء نهفته در پشت سر آنها تغییر ناپذیرخواهدبود اما این خصوصیات ایده آل نباید به غرور که تلخ کننده همه شیرینیهاست منتهی شود.غرور نقطه آغازین سقوط است که چنین مباد