بندر شادگان ویک غایب بزرگ! / شهلا عموری

رویداد مهمی درتاریخ دوباره خوزستان رخ داد وان افتتاح مرز آبی شادگان بود این مهم برای بخش خصوصی وفعالان آن دستاوردی با اهمیت بود که بازتاب خبری آن در همه محافل اقتصادی بگوش میرسد واین مرز میتواند نقطه عطفی برای شکوفایی اقتصاد منطقه وایران گردد اما در این رویداد از اتاق بازرگانی و ریاست اتاق […]

رویداد مهمی درتاریخ دوباره خوزستان رخ داد وان افتتاح مرز آبی شادگان بود این مهم برای بخش خصوصی وفعالان آن دستاوردی با اهمیت بود که بازتاب خبری آن در همه محافل اقتصادی بگوش میرسد واین مرز میتواند نقطه عطفی برای شکوفایی اقتصاد منطقه وایران گردد اما در این رویداد از اتاق بازرگانی و ریاست اتاق اهواز خبری نبود وآنان انقدر سرگرم تبلیغات انتخاباتی بودند که فراموش کردند این ره آورد چه نقشی در ساختار پیکره بخش خصوصی دارد

دوم در مرز چزابه مشکلات بیداد می کند دیروز فرماندار سوسنگرد در جمع تجار وصادرکنندگان جلسه ای ترتیب دادند صدای مشکلات مرزی انقدر گوشخراش بود که هر قلبی را بدرد میآورد نماینده اتاق بازرگانی که مسئول هماهنگی وصدور گواهی مبدا ونیز نماینده بخش خصوصی برای انتقال مشکلات به ریاست اتاق خود به امر تجارت آنهم با شراکت با ترخیص کار عراقی از راه تحصیل غیر مشروع معامله می کند وبابت هرترخیص که بسمت تاجرعراقی سوق میدهد مبلغی دریافت می کند . زنگ ها را بصدا درآورید امین التجار ی که مانع ریخت وپاش مالی در اتاق شده کجاست آیا دراین دوماهه وظیفه اش فقط حفظ کرسی اتاق و تبلیغ برای نگاهداری آن بوده است ؟

شهلا عموری