محمد حمیدی بعنوان هشتمین شهردار ملاثانی انتخاب شد

کلید شهرداری ملاثانی بعد از مدت ها فراز و نشیب و بی ثباتی در مدیریت شهر ملاثانی و استیضاح اولین شهردار منتخب شورای دوره چهارم ، با رای اکثریت شورا به «محمد حمیدی» سپرده و نامبرده بعنوان هشتمین شهردار ملاثانی انتخاب شد..در همین زمینه رییس شورا به یک رسانه محلی گفت: پس از استیضاح «طاهر […]

کلید شهرداری ملاثانی بعد از مدت ها فراز و نشیب و بی ثباتی در مدیریت شهر ملاثانی و استیضاح اولین شهردار منتخب شورای دوره چهارم ، با رای اکثریت شورا به «محمد حمیدی» سپرده و نامبرده بعنوان هشتمین شهردار ملاثانی انتخاب شد..در همین زمینه رییس شورا به یک رسانه محلی گفت: پس از استیضاح «طاهر سالم زاده» شهردار سابق، اعضای شورای اسلامی شهر ملاثانی با تشکیل جلسات متعدد و بررسی سوابق کاری و مدیریتی نفرات پیشنهادی در نهایت با اکثریت آراء محمد حمیدی را بعنوان شهردار جدید ملاثانی انتخاب و معرفی کردند.لازم به یادآوری است محمد حمیدی از فرهنگیان شهر ملاثانی است که دارای سوابق مختلفی از جمله این موارد می باشد.

لازم به یادآوری است محمد حمیدی از فرهنگیان شهر ملاثانی است که که دارای این سوابق می باشد. – 1) حدود 8سال مدیر امورمالی و ذیحساب آموزش و پرورش شهرستان باوی 2) 2سال عضوکمیته تطبیق مصوبات(لوایح) سه شهرویس شیبان وملاثانی در فرمانداری3 ) قریب دوسال عضو شورای شهر ملاثانی و عضو کمسیون مالی …. 4 ) حضور در چندین دوره تخصصی مالی (مزایده ها.مناقصه ها.تنظیم بودجه .حسابرسی و…)