گزارش تصویری آیین تکریم شاعر بزرگ عرب خوزستان “شیخ ابراهیم الدیراوی” در اهواز با همت اداره میراث فرهنگی استان

0000000000000 000000 0000 00 0 001 1 02 2 03 3 04 4 5 06 6 7 8 09 9 10 11 012 12 13 014 14 15 16 17 18 19 20 22 23 24 25 26 40 50