گزارش تصویری مراسم “شب دهم محرم” حسینیه شهدای شمخانی اهواز

000 01 1 02 2 03 3 4 5 6 7 08 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 23 24 25 50