دکتر “حسین زاده” بر کرسی ریاست دانشگاه جامع علمی – کاربردی خوزستان تکیه زد

طی حکمی از سوی دکترشفیعی رییس دانشگاه جامع علمی – کاربردی خوزستان منصوب شد.به گزارش خبرنگار عصر ما به موجب حکم دکتر شفیعی ،آقای دکتر علی حسین حسین زاده به ریاست دانشگاه جامع علمی – کاربردی خوزستان منصوب شد و جایگزین دکتر گردید. علی حسین حسین زاده استادیار دانشكده اقتصاد و علوم اجتماعی دانشگاه شهید […]

طی حکمی از سوی دکترشفیعی رییس دانشگاه جامع علمی – کاربردی خوزستان منصوب شد.به گزارش خبرنگار عصر ما به موجب حکم دکتر شفیعی ،آقای دکتر علی حسین حسین زاده به ریاست دانشگاه جامع علمی – کاربردی خوزستان منصوب شد و جایگزین دکتر گردید.

علی حسین حسین زاده استادیار دانشكده اقتصاد و علوم اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز است و دارای دکترای جامعه شناسی از دانشگاه اصفهان می باشد.وی سوابقی همچون سرپرستی روزنامه کیهان در دهه 70 ،مدیرکلی امور فرهنگی دانشگاه شهید چمران و همچنین معاونت فرهنگی – دانشجویی این دانشگاه و صاحب امتیازی روزنامه صبح کارون را در کارنامه فعالیت های اجرایی و فرهنگی خود دارد.وی مولف کتاب “كاربرد روش هاي آماري در مدیریت و حسابداري ” است