هوای ۶ شهر خوزستان در وضعیت “قرمز”

بنا بر اعلام سامانه پایش کیفی هوای کشور، صبح امروز هوای شش شهر خوزستان در وضعیت “ناسالم” و “قرمز” بوده است.بر اساس اعلام سامانه پایش کیفی هوای کشور، در ساعت ۹ امروز (۱۳ آذرماه) شاخص کیفیت هوا بر اساس اندازه‌گیری ذرات معلق با اندازه ۲.۵ میکرون در ایستگاه پادادشهر اهواز ۱۶۴، نیوساید و استانداری خوزستان […]

بنا بر اعلام سامانه پایش کیفی هوای کشور، صبح امروز هوای شش شهر خوزستان در وضعیت “ناسالم” و “قرمز” بوده است.بر اساس اعلام سامانه پایش کیفی هوای کشور، در ساعت ۹ امروز (۱۳ آذرماه) شاخص کیفیت هوا بر اساس اندازه‌گیری ذرات معلق با اندازه ۲.۵ میکرون در ایستگاه پادادشهر اهواز ۱۶۴، نیوساید و استانداری خوزستان در اهواز ۱۶۲ و ایستگاه پست برق شماره ۳ اهواز ۱۵۹، ایستگاه سوسنگرد ۱۵۹، آبادان ۱۵۷، خرمشهر ۱۶۱، ماهشهر ۱۶۵ و در ایستگاه شوشتر ۱۵۵ میکروگرم بر مترمکعب بوده بنابراین هوای این شهرها در وضعیت “ناسالم” و “قرمز” بوده است.

طبق شاخص ذرات معلق با اندازه ۲.۵ میکرون هوای هیچکدام از شهرهای خوزستان در شرایط “قابل قبول” یا در وضعیت “پاک” نبوده است.شاخص کیفیت هوا (AQI) به پنج دسته اصلی تقسیم‌بندی می‌شود. بر اساس این تقسیم‌بندی از عدد صفر تا ۵۰ هوا پاک، از ۵۱ تا ۱۰۰ هوا قابل قبول، از ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوا ناسالم برای گروه‌های حساس، از ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوا ناسالم برای همه گروه‌ها، از ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوا بسیار ناسالم و از ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا خطرناک است.