فاضل نیسی خبر داد ؛ افزایش خروجی سد کرخه به منظور تامین حقابه اراضی و مزارع کشاورزی پایین دست

فاضل نیسی تصریح کرد: با توجه به پیگیری های اتاق اصناف کشاورزی شهرستان اهواز از مسئولان مربوطه و سازمان جهاد کشاورزی مقرر شد از تاریخ ۱۵ اسفند ۱۴۰۱ تا ۵ فروردین ۱۴۰۲ به منظور تامین اراضی و مزارع کشاورزی  پایین دست آب سد کرخه را رهاسازی شود. وی ضمن تشکر از استاندار محترم، سازمان جهاد […]

فاضل نیسی تصریح کرد: با توجه به پیگیری های اتاق اصناف کشاورزی شهرستان اهواز از مسئولان مربوطه و سازمان جهاد کشاورزی مقرر شد از تاریخ ۱۵ اسفند ۱۴۰۱ تا ۵ فروردین ۱۴۰۲ به منظور تامین اراضی و مزارع کشاورزی  پایین دست آب سد کرخه را رهاسازی شود.

وی ضمن تشکر از استاندار محترم، سازمان جهاد کشاورزی استان و سازمان آب و برق استان خوزستان بیان کرد: طی جلسه که با شورای تامین آب، استانداری خوزستان، سازمان آب و برق استان و سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان و پیگیری‌های اتاق اصناف کشاورزی اهواز، رهاسازی آب در حوضه کرخه از ۹۰ متر مکعب در ثانیه به ۱۶۰ متر مکعب افزایش خواهد شد.