تجمع کارکنان دانشگاه شهید چمران اهواز در اعتراض به عملکرد ریاست دانشگاه

پیش از ظهر روز یکشنبه ۱۴ اسفندماه ۱۴۰۱ جمعی از کارکنان دانشکده های مختلف دانشگاه شهید چمران اهواز با تجمع مقابل سازمان مرکزی ضمن بیان مطالبات صنفی به عملکرد آخوندعلی دزفولی اعتراض کردند کارکنان معترض با حمل تراکت و دست نوشته هایی خواهان اعزام هیاتی از سوی آیت الله رئیسی رئیس جمهور جهت بررسی عملکرد […]

پیش از ظهر روز یکشنبه ۱۴ اسفندماه ۱۴۰۱ جمعی از کارکنان دانشکده های مختلف دانشگاه شهید چمران اهواز با تجمع مقابل سازمان مرکزی ضمن بیان مطالبات صنفی به عملکرد آخوندعلی دزفولی اعتراض کردند

کارکنان معترض با حمل تراکت و دست نوشته هایی خواهان اعزام هیاتی از سوی آیت الله رئیسی رئیس جمهور جهت بررسی عملکرد آخوندعلی دزفولی و برکناری وی از ریاست دانشگاه شدند