سرپرست جدید سازمان جهاد دانشگاهی خوزستان منصوب شد

رئیس جهاد دانشگاهی طی حکمی، حسن محمدی‌ مجد را به عنوان سرپرست این سازمان جامع استانی منصوب کرد.دکتر مسلمی نائینی هم‌چنین از تلاش‌های رحیم امیری در مدت تصدی سرپرستی سازمان جهاددانشگاهی خوزستان قدردانی کرد.

رئیس جهاد دانشگاهی طی حکمی، حسن محمدی‌ مجد را به عنوان سرپرست این سازمان جامع استانی منصوب کرد.دکتر مسلمی نائینی هم‌چنین از تلاش‌های رحیم امیری در مدت تصدی سرپرستی سازمان جهاددانشگاهی خوزستان قدردانی کرد.