مدیرکل آموزش فنی وحرفه ای خوزستان خبر داد :

بهره مندی بیش از۳۷ هزار بانوی خوزستانی از آموزش مهارتی

مدیرکل آموزش فنی وحرفه ای خوزستان گفت :در ۹ ماهه سال ۱۴۰۱ بیش از ۳۷ هزار نفر-دوره آموزش مهارتی از سوی مراکز دولتی و آموزشگاه‌های آزاد فنی و حرفه‌ای ویژه بانوان در استان خوزستان ارائه شده است. به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی وحرفه ای خوزستان؛ شهرام ملایی هزاروندی افزود: در این مدت۳۷ […]

مدیرکل آموزش فنی وحرفه ای خوزستان گفت :در ۹ ماهه سال ۱۴۰۱ بیش از ۳۷ هزار نفر-دوره آموزش مهارتی از سوی مراکز دولتی و آموزشگاه‌های آزاد فنی و حرفه‌ای ویژه بانوان در استان خوزستان ارائه شده است.
به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی وحرفه ای خوزستان؛ شهرام ملایی هزاروندی افزود: در این مدت۳۷ هزار و۱۶۵ نفر-دوره آموزش مهارتی ویژه بانوان در استان ارائه که ۲۷ هزار و۴۷۵ نفر-دوره در بخش خصوصی آموزشگاه آزادفنی وحرفه ای و۹ هزارو۶۸۹ نفر-دوره آن در مراکزثابت دولتی در حوزه صنعت، خدمات، کشاورزی،فرهنگ وصنایع دستی اجراشد.
ملایی هزاروندی اظهارداشت: ارتقا مهارت های شغلی، توانمند سازی مهارتی وایجاد زمینه های  کارآفرینی  واشتغال  بانوان متناسب با بازار کار از اهداف برگزاری این دوره های آموزشی رایگان است.
ملایی هزاروندی عنوان کرد:آموزش زنان دارای اثر بخشی اجتماعی، اقتصادی و شخصی می باشد که ازآن جمله می توان به سلامت شخصی و خانوادگی، توانمند سازی زنان، آمادگی برای مشارکت در فعالیت های اقتصادی ،  اشتغال وکمک به اقتصاد ومعیشت خانواده اشاره کرد.
وی خاطرنشان کرد:اداره کل آموزش فنی و حرفه ای خوزستان با۸مرکز آموزش دولتی  و ۶۳۷ آموزشگاه آزاد فنی و حرفه ای ویژه بانوان  در راستای توانمندسازی زنان مهارت جوی استان فعالیت دارند.
ملایی هزاروندی گفت: علاوه بر مراکزی که خاص بانوان هستند تعداد ۱۲ مرکز  در بخش دولتی و تعداد ۱۶۸ آموزشگاه آزاد فنی وحرفه ای در بخش خصوصی بصورت دو منظوره برای توانمندسازی خواهران وبرادران  فعالیت آموزشی دارند.