گزارش تصویری آبگرفتگی معابر کوی کیانشهر اهواز

وضعیت آبگرفتگی و دریاچه های خیابانی و دشواری تردد در معابر کوی کیانشهر اهواز و عدم تدبیر دستگاه های دست اندکار مدیریت شهری از جمله شهرداری منطقه ۲ و آبفا – امروز سه شنبه ۲۷ دی ماه ۱۴۰۱ ️

وضعیت آبگرفتگی و دریاچه های خیابانی و دشواری تردد در معابر کوی کیانشهر اهواز و عدم تدبیر دستگاه های دست اندکار مدیریت شهری از جمله شهرداری منطقه ۲ و آبفا - امروز سه شنبه ۲۷ دی ماه ۱۴۰۱