انباشت و رهاشدگی زباله در معابر محلات منطقه ۶ اهواز

پس از دریاچه های خیابانی فاضلاب و عدم دفع آب های سطحی اینک تابلوی زباله های انباشته به جلوه های ویژه معابر محلات منطقه ۶ شهرداری بدلیل فقدان ماشین آلات جمع آوری و جابجایی پسماند اضافه و تصاعد بوی تعفن گنداب و زباله نفس شهروندان را به شماره انداخته است ️

پس از دریاچه های خیابانی فاضلاب و عدم دفع آب های سطحی اینک تابلوی زباله های انباشته به جلوه های ویژه معابر محلات منطقه ۶ شهرداری بدلیل فقدان ماشین آلات جمع آوری و جابجایی پسماند اضافه و تصاعد بوی تعفن گنداب و زباله نفس شهروندان را به شماره انداخته است