فرونشست آسفالت در کوی امانیه اهواز

فرونشست آسفالت خط جدید فاضلاب و حفاری های تازه ترمیم شده خیابان پودات امانیه پس از بارش های بامداد امروز شنبه ۳ دیماه ۱۴۰۱ ️

فرونشست آسفالت خط جدید فاضلاب و حفاری های تازه ترمیم شده خیابان پودات امانیه پس از بارش های بامداد امروز شنبه ۳ دیماه ۱۴۰۱