مدیرکل نوسازی مدارس خوزستان منصوب شد

مدیرکل نوسازی مدارس خوزستان منصوب شد. طی حکمی از سوی خان محمدی معاون وزیر آموزش و پرورش و مدیرعامل سازمان توسعه و نوسازی مدارس کشور، مهندس محمد سعیدی پور به عنوان مدیرکل نوسازی خوزستان معرفی شد. سعیدی پور از نیروهای خوشفکر و بومی استان است که معاونت اداره کل نوسازی مدارس را در رزومه دارد. […]

مدیرکل نوسازی مدارس خوزستان منصوب شد. طی حکمی از سوی خان محمدی معاون وزیر آموزش و پرورش و مدیرعامل سازمان توسعه و نوسازی مدارس کشور، مهندس محمد سعیدی پور به عنوان مدیرکل نوسازی خوزستان معرفی شد.

سعیدی پور از نیروهای خوشفکر و بومی استان است که معاونت اداره کل نوسازی مدارس را در رزومه دارد.