بی آبی روستاهای گبیر ۱و ۲ اهواز در اوج گرما و شرجی

با وجود وعده های مکرر مسئولان وزارت نیرو مبنی بر تامین آب شرب سالم روستاهای بخش مرکزی از طرح الغدیر ، ساکنان روستاهای گبیر یک و دو ، اشعمیط یک و دو و ابوالبقال بخش مرکزی اهواز با گذشت دو ماه تابستان و در اوج گرما و شرجی از آب محروم می باشند همچنین با […]

با وجود وعده های مکرر مسئولان وزارت نیرو مبنی بر تامین آب شرب سالم روستاهای بخش مرکزی از طرح الغدیر ، ساکنان روستاهای گبیر یک و دو ، اشعمیط یک و دو و ابوالبقال بخش مرکزی اهواز با گذشت دو ماه تابستان و در اوج گرما و شرجی از آب محروم می باشند

همچنین با وجود احتساب حقابه طرح الغدیر از پای پل کرخه در برآیند و مجموع حقابه خوزستان اما همچنان قطره ای از آن به روستاهای شهرستان اهواز نرسیده است

بسیار رنج آور است ، روستاهایی در فاصله چند صدمتری کارون اما از نعمت آب شرب سالم محروم باشند