اطلاعیه روابط عمومی فرمانداری اهواز در خصوص فعالیت های تشکل های مردم نهاد

روابط عمومی فرمانداری شهرستان اهواز روز شنبه ۲۵ تیرماه ۱۴۰۱ در خصوص فعالیت های تشکل های مردم‌نهاد اطلاعیه ای صادر کرد.به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان اهواز، متن اطلاعیه به شرح زیر است؛ بر اساس جلسه های هیئت وزیران و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری ایران مورخ ششم شهریور۱۳۹۵ […]

روابط عمومی فرمانداری شهرستان اهواز روز شنبه ۲۵ تیرماه ۱۴۰۱ در خصوص فعالیت های تشکل های مردم‌نهاد اطلاعیه ای صادر کرد.به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان اهواز، متن اطلاعیه به شرح زیر است؛

بر اساس جلسه های هیئت وزیران و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری ایران مورخ ششم شهریور۱۳۹۵ آیین نامه تشکل های مردم نهاد به شرح زیر است؛

ماده۱- نهاد مدنی نهادی غیردولتی است که به منظور فعالیت در راستای توسعه اجتماعی، فرهنگی و سیاسی ایجاد شده یا می شود.

تبصره- منظور از غیر دولتی، عدم وابستگی به دولت و نهاد حاکمیتی، عدم دخالت دولت و نهادهای حاکمیتی در تاسیس، اداره و استمرار و همچنین عدم فعالیت مقامات و مسئولان و کارکنان دولتی و نهادهای حاکمیتی با استفاده از جایگاه حقوقی خود، به عنوان موسس یا عضو است.

ماده ۲- تشکل مردم نهاد که در آیین نامه” تشکل” نامیده می شود، نهاد غیرسیاسی و غیر انتفاعی بوده و با رویکردی اجتماعی توسط جمعی از اشخاص حقیقی به شکل داوطلبانه و با رعایت مفاد این آیین نامه در موضوع مشخص پروانه فعالیت دریافت کرده و به ثبت می رسد.

تبصره ۱- منظور از غیرسیاسی، نداشتن فعالیت سیاسی موضوع قانون فعالیت احزاب، جمعیت ها و انجمن های سیاسی و صنفی و انجمن های اسلامی یا اقلیت های دینی شناخته شده – مصوب ۱۳۶۰- و منظور از غیرانتفاعی، عدم برداشت مستقیم یا غیرمستقیم سود و سایر منافع اقتصادی حاصل از انجام فعالیت ها، به نفع اعضاء موسسان، مدیران و کارکنان یا افراد وابسته به آنان است.

در خصوص اظهارات مسئول یکی از موسسات مردم نهاد در اهواز در مصاحبه با رسانه ها که عنوان کرده بود “زیر نظر فرمانداری فعالیت می کنیم و فعالیت ما مستقیم زیر نظر فرمانداری است” صحت ندارد.

با توجه به ماهیت موسسات مردم نهاد که مردمی و غیر دولتی بوده، صرفا فرمانداری به عنوان مرجع صدور پروانه فعالیت این تشکل های مردم نهاد بوده و تماما عملکرد و فعالیت آنها مربوط به خود موسسه یا تشکل است.

لازم به ذکر است که کلیه عملکرد این موسسات مردم نهاد همانگونه که در زمان صدور مجوز متذکر شده، باید در چارچوب قوانین، ضوابط و مقررات این حوزه باشد.