فزایش ظرفیت پهنای باند اینترنت خانگی در ۳ شهرستان خوزستان

ظرفیت پهنای باند اینترنت خانگی در سه شهرستان خوزستان افزایش یافت.مدیر مخابرات منطقه خوزستان: ظرفیت اینترنت خانگی ADSL در سه شهرستان این استان ارتقاء یافت. با کابل کشی و نصب تجهیزات فنی و منصوبات در شوشتر، ظرفیت ارائه اینترنت خانگی ADSL به مشترکان این شهر افزایش یافت. با انجام عملیات فنی و با افزایش پهنای […]

ظرفیت پهنای باند اینترنت خانگی در سه شهرستان خوزستان افزایش یافت.مدیر مخابرات منطقه خوزستان: ظرفیت اینترنت خانگی ADSL در سه شهرستان این استان ارتقاء یافت.

با کابل کشی و نصب تجهیزات فنی و منصوبات در شوشتر، ظرفیت ارائه اینترنت خانگی ADSL به مشترکان این شهر افزایش یافت. با انجام عملیات فنی و با افزایش پهنای باند تجهیزات کافوهای نوری، شبکه دیتای تلفن ثابت مرکز شهید دانش شهرستان شوش و شهرستان بهبهان ارتقا و توسعه یافت.