انتشار اسناد جدید در خصوص حکم انفصال شهردار اهواز

اسناد منتشر شده در خصوص حکم شعبه ششم دیوان عدالت اداری مبنی بر انفصال از خدمت شهردار اهواز (بعنوان جایگاه حقوقی) نشان می دهد ، فرایند شکایت از دی ماه ۱۴۰۰ آغاز و اینک منتهی به صدور حکم شده است شهردار کنونی اهواز نیز پیش از آغاز فرایند شکایت در این سمت بوده است و […]

اسناد منتشر شده در خصوص حکم شعبه ششم دیوان عدالت اداری مبنی بر انفصال از خدمت شهردار اهواز (بعنوان جایگاه حقوقی) نشان می دهد ، فرایند شکایت از دی ماه ۱۴۰۰ آغاز و اینک منتهی به صدور حکم شده است

شهردار کنونی اهواز نیز پیش از آغاز فرایند شکایت در این سمت بوده است و مفاد حکم متوجه او خواهد بود مگر اینکه پیش از اعتراض و رسیدگی مجدد ، تراضی و اصلاح صورت گیرد

همچنین نامه مهندس فلاحی فرماندار شهرستان اهواز به رئیس شورا و تذکر وی بر التزام به قانون که یکی از مستندات رسیدگی بوده نشان می دهد شکایت و رسیدگی در دوره فعالیت شهردار کنونی می باشد