تجمع صنفی معلمان در اهواز

همزمان با سراسر کشور ،جمعی از معلمان و فرهنگیان بازنشسته خوزستان پیش از ظهر امروز سه شنبه ۲۳ شهریور در اعتراض به عدم اجرای طرح رتبه بندی ، پرداخت نشدن فوق العاده معلمان و بی توجهی به امور رفاهی ، در مقابل ساختمان اداره کل آموزش و پرورش خوزستان تجمع و خواهان رسیدگی مجلس و […]

همزمان با سراسر کشور ،جمعی از معلمان و فرهنگیان بازنشسته خوزستان پیش از ظهر امروز سه شنبه ۲۳ شهریور در اعتراض به عدم اجرای طرح رتبه بندی ، پرداخت نشدن فوق العاده معلمان و بی توجهی به امور رفاهی ، در مقابل ساختمان اداره کل آموزش و پرورش خوزستان تجمع و خواهان رسیدگی مجلس و دولت جدید به مطالبات فرهنگیان ، پاسداشت منزلت معلمان و توجه جدی به امور رفاهی خود شدند