طی حکمی از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت ، نظری برکنار و مهرداد محمدی وکیل بعنوان سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت خوزستان منصوب شد.

 وزیر صنعت، معدن و تجارت در حکمی سید مهرداد محمدی وکیل را به عنوان سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت استان خوزستان منصوب  و نظری را از این سمت برکنار کرد.بر اساس برنامه ، قرار است آیین تودیع و معارفه رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خوزستان در روزهای آینده برگزار شود. پیش از این […]

 وزیر صنعت، معدن و تجارت در حکمی سید مهرداد محمدی وکیل را به عنوان سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت استان خوزستان منصوب  و نظری را از این سمت برکنار کرد.بر اساس برنامه ، قرار است آیین تودیع و معارفه رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خوزستان در روزهای آینده برگزار شود. پیش از این سید مهرداد محمدی وکیل معاونت امور تولید و صنایع این سازمان را عهده دار بوده است.