دادستان اهواز: شهرداری اقدامی برای دفع آب‌های سطحی نکرده است

دادستان اهواز: شهرداری اقدامی برای دفع آب‌های سطحی نکرده است .برای شهرداری اهواز احضاریه ارسال شده است. حسینی پویا دادستان اهواز:دفع آب‌های سطحی طبق ماده ۵۵ قانون شهرداری با شهرداری است اما تاکنون هیچ اقدام موثری از شهرداری در ایجاد کانال دفع آب‌های سطحی مشاهده نشده است.بعد از آبگرفتگی و مشکلاتی که برای مردم به […]

دادستان اهواز: شهرداری اقدامی برای دفع آب‌های سطحی نکرده است .برای شهرداری اهواز احضاریه ارسال شده است. حسینی پویا دادستان اهواز:دفع آب‌های سطحی طبق ماده ۵۵ قانون شهرداری با شهرداری است اما تاکنون هیچ اقدام موثری از شهرداری در ایجاد کانال دفع آب‌های سطحی مشاهده نشده است.بعد از آبگرفتگی و مشکلاتی که برای مردم به وجود آمد دادستانی مرکز استان برای صیانت از حقوق عامه به موضوع ورود کرد که در این راستا نیز مرکز بهداشت اهواز گزارشی را هم به این دادستانی ارسال کرد.برخورد دستگاه قضایی برای رسیدگی به مشکلات به وجود آمده و یا کم کاری های صورت گرفته به هیچ وجه تشریفاتی نیست.وی افزود : در تاریخ هفتم دی ماه جاری، احضاریه برای این دستگاه‌ها ارسال شده و باید طی مدت قانونی که تعیین شده حضور پیدا کنند و پاسخگو باشند.