افزایش آلودگی هوا در اهواز

افزایش آلودگی هوا در اهواز.هوای شهر اهواز بدلیل تشدید آلاینده های نفتی و صنعتی در وضعیت ناسالم برای همه گروه ها قرار دارد

افزایش آلودگی هوا در اهواز.هوای شهر اهواز بدلیل تشدید آلاینده های نفتی و صنعتی در وضعیت ناسالم برای همه گروه ها قرار دارد