گزارش تصویری از آبگرفتگی خیابان ها و معابر اهواز

تصاویر از : علی معرف عکاس توانمند ایرنا

تصاویر از : علی معرف عکاس توانمند ایرنا