رژیم آل خلیفه از برگزاری کنفرانس عمومی جمعیت ملی- اسلامی الوفاق بزرگترین جریان انقلابی بحرین جلوگیری کرد

رژیم آل خلیفه از برگزاری کنفرانس عمومی جمعیت ملی- اسلامی الوفاق بزرگترین جریان انقلابی بحرین جلوگیری کرد.به گزارش پایگاه اینترنتی الوفاق، این کنفرانس قرار بود دیروز (پنجشنبه) در باشگاه العروبه در منطقه الجفیر برگزار شود.الوفاق با صدور بیانیه ای در این باره تاکید کرد: این اقدام نشان داد رژیم آل خلیفه تا چه اندازه در […]

رژیم آل خلیفه از برگزاری کنفرانس عمومی جمعیت ملی- اسلامی الوفاق بزرگترین جریان انقلابی بحرین جلوگیری کرد.به گزارش پایگاه اینترنتی الوفاق، این کنفرانس قرار بود دیروز (پنجشنبه) در باشگاه العروبه در منطقه الجفیر برگزار شود.الوفاق با صدور بیانیه ای در این باره تاکید کرد: این اقدام نشان داد رژیم آل خلیفه تا چه اندازه در برخورد با مخالفان خود مستبد ، خودکامه و واپس گرا است .این پایگاه خبری همچنین رژیم بحرین را مستبدترین و دیکتاتورترین رژیم علیه آزادی بیان و فعالیتهای سیاسی نامید و گفت: رژیم آل خلیفه به دلیل شکست در انتخابات نمایشی خود کنفرانس الوفاق را مورد هدف قرار داد تا بر بحران میان خود و ملت با توسل به چنین اقداماتی سرپوش بگذارد.بیانیه یاد شده افزود: اقدام مزبور یک حلقه از زنجیره بسیار طولانی نقض حقوق در بحرین توسط رژیم آل خلیفه به شمار می رود.