انتصاب مدیرکل جدید غرب اروپای وزارت خارجه

حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه طی حکمی «مجید نیلی احمد آبادی» را به سمت دستیار وزیر و مدیرکل غرب اروپای وزارت امور خارجه منصوب کرد. نیلی سمت های سفیری در نروژ و رییس نمایندگی ( کاردار ) در جمهوری چک و ریاست اداره در حوزه غرب اروپا را در سوابق مدیریتی خود دارد

حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه طی حکمی «مجید نیلی احمد آبادی» را به سمت دستیار وزیر و مدیرکل غرب اروپای وزارت امور خارجه منصوب کرد. نیلی سمت های سفیری در نروژ و رییس نمایندگی ( کاردار ) در جمهوری چک و ریاست اداره در حوزه غرب اروپا را در سوابق مدیریتی خود دارد