نخست وزیر عراق اعضای کابینه جدید این کشور را معرفی کرد

«حیدر العبادی» نخست وزیر منتخب عراق روز پنجشنبه لیست وزرای کابینه جدید را به رییس مجلس این کشور ارایه داد.به گزارش منابع خبری ، العبادی به منظور کسب آرا نمایندگان مجلس این کشور وزرای انتخابی خود را به ˈسلیم الحبوریˈ رییس این مجلس ارایه کرده است .در لیست ارایه شده از سوی العبادی به رییس […]

«حیدر العبادی» نخست وزیر منتخب عراق روز پنجشنبه لیست وزرای کابینه جدید را به رییس مجلس این کشور ارایه داد.به گزارش منابع خبری ، العبادی به منظور کسب آرا نمایندگان مجلس این کشور وزرای انتخابی خود را به ˈسلیم الحبوریˈ رییس این مجلس ارایه کرده است .در لیست ارایه شده از سوی العبادی به رییس مجلس عراق ، تغییرات عمده ای در کابینه کنونی این کشور ایجاد شده است .

81299521-5929862

البعادی ، ˈابراهیم جعفریˈ نخست وزیر پیشین عراق را به عنوان وزیر خارجه جدید این کشور معرفی کرده است .همچنین ˈجابر الجابریˈ به عنوان وزیر کشور، ˈبرهم صالحˈ وزیر اقتصاد، ˈوقتیبه الجبوریˈ وزیر محیط زیست و ˈسلمان الجمیلیˈ به عنوان وزیر برق معرفی شده اند .بر اساس توافقی که حیدر العبادی با ˈنوری المالکی ˈ نخست وزیر کنونی عراق داشته ، وی به عنوان معاون اول رییس جمهوری این کشور منصوب شده است .