پرداخت بخشی از مطالبات گندمکاران خوزستانی آغاز شد

پرداخت بخشی از مطالبات گندمکاران خوزستانی آغاز شد.مدیرکل غله و خدمات بازرگانی خوزستان از آغاز دومین مرحله پرداخت مطالبات گندمکاران خوزستانی خبر داد و گفت: ۱۹۰ هزار میلیارد ریال در این مرحله برای پرداخت به گندمکاران خوزستانی اختصاص یافته و پرداخت در حال انجام است. امید جهان نژادیان در گفت وگویی بیان کرد: پس از […]

پرداخت بخشی از مطالبات گندمکاران خوزستانی آغاز شد.مدیرکل غله و خدمات بازرگانی خوزستان از آغاز دومین مرحله پرداخت مطالبات گندمکاران خوزستانی خبر داد و گفت: ۱۹۰ هزار میلیارد ریال در این مرحله برای پرداخت به گندمکاران خوزستانی اختصاص یافته و پرداخت در حال انجام است.

امید جهان نژادیان در گفت وگویی بیان کرد: پس از واریز بخشی از مطالبات گندمکاران در اواسط اردیبهشت ماه، دومین مرحله پرداخت مطالبات گندمکاران خوزستانی صورت گرفته و در روزهای اخیر شاهد واریز مطالبات از طریق بانک کشاورزی هستیم.