چرا خرید با کیلویی ۸ هزار تومان گرانتر از قیمت مصوب دولتی برای شرکت های خصوصی به صرفه است؟

یاسین کعب عمیر :این روزها اخبار مختلفی درباره قیمت کلزا از استان های مختلف به گوش می رسد، مثلا در استان گلستان کلزا به قیمت ۲۳/۵۰۰ تومان یا در کهگیولیه ۲۲/۰۰۰ تومان از کشاورزان خریداری شده اما خوزستان که اکثرا رتبه اول تولید این محصول مهم را یدک می کشد هنوز همان قیمت ۱۵/۰۰۰ تومان […]

یاسین کعب عمیر :این روزها اخبار مختلفی درباره قیمت کلزا از استان های مختلف به گوش می رسد، مثلا در استان گلستان کلزا به قیمت ۲۳/۵۰۰ تومان یا در کهگیولیه ۲۲/۰۰۰ تومان از کشاورزان خریداری شده اما خوزستان که اکثرا رتبه اول تولید این محصول مهم را یدک می کشد هنوز همان قیمت ۱۵/۰۰۰ تومان اعلام شده و کشاورزان را با معضلی بزرگ مواجه کرده است.

در همین راستا در یک لایو اینستاگرامی دکتر محمد بازرگان مشاور اتاق اصناف کشاورزی ایران، مهندس کریمی از نظام صنفی دزفول و آقای نیازی کشاورز مورد تایید جهاد کشاورزی استان گلستان برای رفع ابهام در قیمت گذاری کلزا با همکاری دو شرکت خصوصی استان گلستان (شرکت سویا بین گرگان و شرکت طلای سفید گنبد که کلزا را با قیمت ۲۳۵/۰۰۰ ریال خریداری کردند) اقدام به یک آزمایش ساده‌ی روغن گیری از ۱۰۰ کیلو گرم کلزا کردند که نتیجه حاصل آن ۳۶ درصد به عبارتی ۳۶ کیلو گرم روغن خام و ۶۴ درصد کنجاله(تفاله کلزا) که با احتساب ۴ درصد پرتی ۶۰ کیلو گرم کنجاله خالص کلزا به دست می‌آید.

قیمت یک کیلوگرم روغن خام (تصفیه نشده) ۵۲۰/۰۰۰ریال است که در۳۶ کیلوگرم روغن خام ۱۸/۷۲۰/۰۰۰ ریال حاصل می شود.همانطور در محاسبه کنجاله کلزا قیمت هر کیلوگرم کنجاله ۱۷۰/۰۰۰ریال در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۲۵ تعیین شد به عبارتی از ۶۰ کیلو گرم گنجاله کلزا ۱۰/۲۰۰/۰۰۰ریال حاصل می شود که مجموع از هر صد کیلوگرم کلزا مبلغ ۲۸/۹۲۰/۰۰۰ریال حاصل می شود پس با این حساب از هر کیلو گرم کلزا ۲۸۹/۲۰۰ریال به دست می‌آید که احتساب قیمت خرید ۲۳۵/۰۰۰ ریالی برای شرکت حدودا ۵۴/۲۰۰ریال سود دارد که اگر کیلویی ۱۵۰/۰۰۰ ریال خریداری شود سود خریدار کلزا تقریبا به ۱۴۰/۰۰۰ ریال می رسد که در این صورت ظلم بزرگی به کشاورزان کلزا کار با توجه به افزایش قیمت روغن، شرایط خشکسالی و دستور عدم کشت تابستان روا می گردد و بی اعتمادی بزرگی را بین کشاورزان و متولیان امر ایجاد می کند.