آیا نهاد دولت در ایران، کارکرد خود را از دست داده است.!؟

عبدالرحمن نیک سرشت : وقتی که حساب و کتابی در کار نباشد، قانون گریزی باب شود و نهادهای متناظر با هم تحت فرهنگ منحط نومانکلاتوری (مدیران امتیاز خوار تبانی کار دولتی) روابط خود را تنظیم نمایند و هر جناح سیاسی، محفل مافیایی جرات کنند که حوزه ی نفوذ خود را در دولت گسترش دهند و […]

عبدالرحمن نیک سرشت : وقتی که حساب و کتابی در کار نباشد، قانون گریزی باب شود و نهادهای متناظر با هم تحت فرهنگ منحط نومانکلاتوری (مدیران امتیاز خوار تبانی کار دولتی) روابط خود را تنظیم نمایند و هر جناح سیاسی، محفل مافیایی جرات کنند که حوزه ی نفوذ خود را در دولت گسترش دهند و مزید بر آن مدیران ارشد دولتی از این منظر به حاکمیت و قدرت سیاسی بنگرند و دیگر کاری به شایسته سالاری و جدول ارشدیت در عزل و نصب ها نداشته باشند. بدون تردید سفله پروری، بساط ناکارآمدی و مسوولیت گریزی رایج می شود که آنوقت با تغییر دولت، شدت در نظارت های استصوابی هم نمی توان لکوموتیو خدمت به مردم را بر روی ریل اصلی آن برگرداند و همین است که می بینیم که روز به روز، گرانی، تورم، احتکار و اجحاف فزاینده بر گرده ی مردم بیشتر فشار می آورد.

آری، به نظر می رسد نهاد دولت در ایران کم کم دارد کارکرد اصلی خود یعنی؛ استقرار دایره اولویت ها، تنظیم بازار، تامین اجتماعی، عدالت و بسط توسعه پایدار در همه ی ارکان های حاکمیتی را از دست می دهد و امروزه محلی شده برای سازماندهی قدرت سیاسی و نفوذ غیرقانونی هرچه بیشتر اعوان و انصار قدرتمندان در بنگاه های اقتصادی کاذب غیر مولد که جز خالی کردن بیت المال کاری دیگر از آنها برنمی آید.
به هرحال با انتخاب جناب آقای رئیسی اغلب مردم انتظار داشتند که براساس شعارهای عدالت خواهانه و انقلابی ایشان در این دوره گشایشی در وضعیت دولت و کارگزاران از حیث مسوولیت پذیری و پرهیز از هرنوع غل و غش دنیا طلبانه صورت پذیرد ولی این مهم تاکنون میسر نگردیده و همچنان تورم، گرانی، احتکار و نابسامانی در بازار گسترده تر هم شده به طوریکه به قوت لایموت مردم فقیر اجتماع هم تسری یافته است و این نامردمی غیرقابل تحمل است و یک خفت غیرقابل باور برای جامعه اسلامی ایران است که امید است سید محرومان با یک دوراندیشی والا و همت عالی دولت سیزدهم را از این ورطه ی سقوط و انحطاط عملی دور سازد و قاطعانه با افراد خاطی و ندانم کار برخورد انقلابی بنماید و نگذارد که رانت خواران این دولت را به سرنوشت دولت های ناکارآمد قبلی دچار سازند.