بخشودگی ۷۰۴ میلیارد ریال سود و جرایم بانکی کشاورزان خوزستان

مدیر شعب بانک کشاورزی خوزستان گفت: در سال جاری بخشودگی ۷۰۴ میلیارد ریال سود و جرایم به کشاورزان خوزستانی صورت گرفته است.جهانپور معماریان اظهار کرد: در سال جاری بانک کشاورزی خوزستان مبلغ ۷۰۴ میلیارد ریال از سود و جرایم مطالبات کشاورزان استان را مورد بخشودگی قرار داد.وی افزود: در راستای اجرای بند خ ماده ۳۳ […]

مدیر شعب بانک کشاورزی خوزستان گفت: در سال جاری بخشودگی ۷۰۴ میلیارد ریال سود و جرایم به کشاورزان خوزستانی صورت گرفته است.جهانپور معماریان اظهار کرد: در سال جاری بانک کشاورزی خوزستان مبلغ ۷۰۴ میلیارد ریال از سود و جرایم مطالبات کشاورزان استان را مورد بخشودگی قرار داد.وی افزود: در راستای اجرای بند خ ماده ۳۳ قانون برنامه ششم توسعه کشور مبلغ ۵۱۹ میلیارد ریال سود و جرایم و مبلغ ۱۴۵میلیارد ریال از محل برگشت درآمدهای بانک و همچنین در راستای اجرای بند ز تبصره ۲ قانون بودجه سال جاری ۴۰میلیارد ریال از بدهی و جرایم کشاورزان مورد بخشودگی بانک کشاورزی استان قرار گرفته است.معماریان گفت: این مبلغ به ۶ هزار و ۴۱۲ نفر از کشاورزان استان خوزستان تخصیص داده شده است.