پایگاه بومگردی روستای “علوه” شهرستان کارون

مضیف ۱۲۰ ساله روستای “علوه” همراه با کلکسیونی از میراث ملموس مردمان شهرستان کوت عبدالله ، از جمله پایگاه های بومگردی است که با همت ساکنان روستا ، پیگیری مدیر فعال اداره میراث فرهنگی و حمایت های فرماندار شهرستان کارون، به کانون حضور گردشگران در این منطقه تبدیل شده است

مضیف ۱۲۰ ساله روستای “علوه” همراه با کلکسیونی از میراث ملموس مردمان شهرستان کوت عبدالله ، از جمله پایگاه های بومگردی است که با همت ساکنان روستا ، پیگیری مدیر فعال اداره میراث فرهنگی و حمایت های فرماندار شهرستان کارون، به کانون حضور گردشگران در این منطقه تبدیل شده است