گروه میسان ، برترین برگزیده جشنواره ملی موسیقی چارسوق شد

گروه میسان ، برترین برگزیده جشنواره ملی موسیقی چارسوق شد.گروه فرهنگی – هنری “مبسان” خوزستان به سرپرستی مهندس باسم حمادی مقام برگزیده جشنواره ملی موسیقی “چارسوق” ایران را بدست آورد و لوح یادبود این رخداد فرهنگی کشور را از دست معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی دریافت کردند

گروه میسان ، برترین برگزیده جشنواره ملی موسیقی چارسوق شد.گروه فرهنگی - هنری "مبسان" خوزستان به سرپرستی مهندس باسم حمادی مقام برگزیده جشنواره ملی موسیقی "چارسوق" ایران را بدست آورد و لوح یادبود این رخداد فرهنگی کشور را از دست معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی دریافت کردند