قانون جذب!

گاهی آنچه را بِدان نیاز داریم و یا انتظارش را می کشیم بطور ناگهانی از جایی که انتظارش را نداریم سر می‌رسد ، مانند تماسی تلفنی و یا دیدنِ غیرمنتظره کسی در خیابان که در فکرش بوده‌ایم…. افرادی هم هستند که بطور ِ مکرر درگیر اتفاقاتی بد میشوند و معمولا گله دارند که چرا بطور […]

گاهی آنچه را بِدان نیاز داریم
و یا انتظارش را می کشیم
بطور ناگهانی از جایی که
انتظارش را نداریم
سر می‌رسد ، مانند تماسی
تلفنی و یا دیدنِ غیرمنتظره
کسی در خیابان که در
فکرش بوده‌ایم....
افرادی هم هستند که بطور ِ
مکرر درگیر اتفاقاتی بد
میشوند و معمولا گله دارند که
چرا بطور دائم بد می آورند !!؟

در عالم هستی بسیاری از
اتفاقات براساس"قانون جذب"
صورت می پذیرد !
قانون جذب به آن معناست که
در زندگی همان چیزهایی را
به سوی خود جذب می‌کنیم
که انرژی ، حواس و توجه مان
به آنها معطوف است چه آنها را
دوست داشته باشیم و چه آنها
را ناپسند بشمار آوریم.

هر انسانی امواج خوب و
مثبت و یا بَد و منفی دارد.
اگر خرسند ، قدردان ، شاکر
یا مفتخر باشیم ، دارای
امواج مثبت ایم و اگر
عصبانی ، غمگین ، ناامید ،
سرخورده و یا احساس
بد بیاری و شکست کنیم ،
دارای امواجی منفی هستیم.

افکار خوب و مثبت ، اتفاقاتِ
دلخواه و افکار بد و منفی ،
پدیده های ناخوشایند را
بسوی ما جذب میکنند.
گذشتگان ما معتقد بودند از
هرآنچه بدت آید و یا در هراس
باشی بر سرت خواهد آمد ، پس
مثبت نگری و مثبت اندیشی
را جدی بگیریم و از افکار منفی
و بد اندیشی دوری کنیم......

✋ سلام دوست خوش قلبم....
نیت ات همواره خدایی و
دیگرخواهانه و رخدادهای
نیکو ، پسندیده و دلخواه
در انتظارت باد.

چهارشنبه - ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۷
محمد چوپان