مطر ابوطرابیش / بارانِ کلاهی یا کلاه دار

مردم قدیم اهواز برای انواع بارشِ باران نام هایی داشتند. بارانی که شدید و با زاویه به زمین برخورد می کرد را ” َرَشگ” می گفتند. همچنین باران نم نم را مطر “دَث” و باریدن نمنم را ترنم یا َیَتَرنم المطر خطاب می کردند. .بارانِ امروزِ اهواز مرا یاد این نام های با احساس انداخت. […]

مردم قدیم اهواز برای انواع بارشِ باران نام هایی داشتند. بارانی که شدید و با زاویه به زمین برخورد می کرد را " َرَشگ" می گفتند. همچنین باران نم نم را مطر "دَث" و باریدن نمنم را ترنم یا َیَتَرنم المطر خطاب می کردند. .بارانِ امروزِ اهواز مرا یاد این نام های با احساس انداخت. بارانی که عمودی می بارد و وقتی به زمینِ خیس اصابت کند، گویی شبیه به یک کلاهِ برعکس و بعد از لحظه ای کوتاه، تبدیل به یک حباب و روی آب جاری می شود. در دوره ای از تاریخ اجتماعی، مردمان این دیار، از نام های باران برای فرزندانشان بهره میجستند. مثلا نام فرزند پسرِ خود را مطر یا َرشَگ می گذاشتند. یا نام دخترشان را ترنم و .... .اینها میراث معنوی این سرزمین است...

قاسم منصور آل کثیر