ارتباط تمدن عیلام ومردم عرب خوزستان!

عیلام قدیم ترین تمدن این سرزمین ودر حدود ۷۰۰۰ سال قدمت تاریخی دارد که اولین نشانه های باستان شناسی آن مربوط به۵۰۰۰سال پیش است .پایتخت عیلام شهر تاریخی شوش ویکی از شهر های مهم ومذهبی عیلامیان می باشد.در مورد نژاد عیلامیان هیچ نویسنده ای با اطمینان کامل نژاد آنها را بررسی ننموده است ولی در […]

عیلام قدیم ترین تمدن این سرزمین ودر حدود ۷۰۰۰ سال قدمت تاریخی دارد که اولین نشانه های باستان شناسی آن مربوط به۵۰۰۰سال پیش است .پایتخت عیلام شهر تاریخی شوش ویکی از شهر های مهم ومذهبی عیلامیان می باشد.در مورد نژاد عیلامیان هیچ نویسنده ای با اطمینان کامل نژاد آنها را بررسی ننموده است ولی در بسیاری از منابع انها را از نژاد سامی می دانند ولی نظریات مختلف فراوانند .

از نظر ارتباط با مردم عرب خوزستان می توان ابتدا لباس عیلامیان را بررسی کرد که چیزی شبیه به دشداشه مردم عرب می باشد .طرح چفیه مردم عرب درحدود ۶۰۰۰سالپیش در شوش یافت شده که در کتاب باستان شناسی ایلام دنیل پاتس به این طرح ها پرداخته شده است.درکتاب آخرین یافته های ایران باستان به عقال اشاره می شود که هرستفلد ووالترهنس انراجز پوشش عیللمیان می داند وشبیه عقال بدوی می دانند .درکتاب تمدن عیلام .پیرآمیه به پوشش زنان عیلامی اشاره می کند وآنراشبیه به زنان عرب می داند.در کتاب تاریخ تمدن عیلام دکتر مجید زاده بسیاری ازواژه های عیلامی را ذکر می کند که این واژه ها هنوز درمیان مردم عرب خوزستان به کار می روند مانند ..کوتی،هترو، اشویش،نهونته،شولی،زینوب،زینا،زیت،هور،زهراء،تمیم،هلثه،صریم ،وبسیاری از نام های دیگر که هنوز به کار می روند ...باورهای دینی عیلامیان هنوز در میان مردم عرب خوزستان تا حدودی به شکل سنن عامیانه باقی مانده است مانند عقیده هوسا ،که شاخ را بردر خانه ها می گذارند تا شر را دفع کند .عقیده به تاثیر جن وشیطان ،تقدس پاکی آب ،ونخوردن گوشت بز که روزی از خدایان مقدس عیلام بوده است ومردم عرب سعی می کنند گوشت بز نخورند.....وبسیاری دیگر از شبا هت ها وارتباطات که در مباحث بعدی به آنها خواهم پرداخت.....

حسین فرج الله (ابو عرفان)