کوچه آرامش!

کوچه آرامش ، بی حضور شما بُن بست است و صلح ، واژه ای بیش نیست ! ای شهرآشوب شهر دلهای ما ، در عطش جرعه ای از باده ی مهربانی تان کام جهانی میسوزد و خشکی مهمان لبهای عالم است ، یا صاحب الزمان…..‌‌‌….. چشم ‌تو خورشید عالمتاب و رویَت قرصِ‌ماه کهکشانی از ستاره […]

کوچه آرامش ،
بی حضور شما بُن بست است و
صلح ، واژه ای بیش نیست !
ای شهرآشوب شهر دلهای ما ،
در عطش جرعه ای از باده ی
مهربانی تان کام جهانی میسوزد
و خشکی مهمان لبهای عالم است ،
یا صاحب الزمان.....‌‌‌.....

چشم ‌تو خورشید عالمتاب
و رویَت قرصِ‌ماه
کهکشانی از ستاره ،
در به در در کوی تو......(حسین فروتن)

✋ سلام دوست چشم انتظار من...‌‌‌...
آدینه ات آنچنان باد
که پسند یار باشد
و
جانت از وزیدن نسیم
جانفزای قنوت خورشید غایب ،
همواره سرمست و پرطراوت باد.

جمعه ۱۰ دیماه ۹۵
☆ اهواز ☆ ‌
■ محمد چوپان ■