هرگز از شکست نهراسیم!

هرگز از شکست نهراسیم که آنچه درهای پیروزی را به روی زندگی ما می گشاید ، شکست نام دارد !! و بکوشیم تا در دام خودپسندی گرفتار نشویم که غرور و خودپسندی قادر است تا درهای متعدد پیروزی را یکی پس از دیگری بر روی ما ببندد. به عقیده من بجای ترس از شکست ، […]

هرگز از شکست نهراسیم که
آنچه درهای پیروزی را
به روی زندگی ما می گشاید ،
شکست نام دارد !!
و بکوشیم تا در دام
خودپسندی گرفتار نشویم
که غرور و خودپسندی
قادر است تا
درهای متعدد پیروزی را
یکی پس از دیگری
بر روی ما ببندد.

به عقیده من
بجای ترس از شکست ،
همواره باید از خودخواهی
و خودپسندی بیمناک بود.

✋? سلام دوست متواضع من…….
آغاز هفته ات سرشار از نور
و سرور و موفقیتهای پی در پی ؛
و وجود نازنینت همواره از
آفت خودپسندی به دور باد.

محمد چوپان
شنبه ۱۳ آذر ۹۵
اهواز