تدوین کتاب مجموعه بیانات رهبر معظم انقلاب در مورد زن و خانواده،همت بسیج جامعه زنان

مجموعه بیانات رهبر معظم انقلاب از سال 68 درباره زن و خانواده در کتاب مرجعی با عنوان «ترسیم مسئله زن و خانواده در گفتمان مقام معظم رهبری» به همت بسیج جامعه زنان کشور منتشر شد. کتاب «ترسیم مسئله زن و خانواده در گفتمان مقام معظم رهبری» مشتمل بر همه آرا و نظرات مقام معظم رهبری […]

مجموعه بیانات رهبر معظم انقلاب از سال 68 درباره زن و خانواده در کتاب مرجعی با عنوان «ترسیم مسئله زن و خانواده در گفتمان مقام معظم رهبری» به همت بسیج جامعه زنان کشور منتشر شد. کتاب «ترسیم مسئله زن و خانواده در گفتمان مقام معظم رهبری» مشتمل بر همه آرا و نظرات مقام معظم رهبری در حوزه زن و خانواده است که از 561 عنوان سخنرانی ها و خطابه های ایشان در خطبه های عقد از تاریخ 24 آبان 68 تا 18 مرداد 92 جمع آوری شده است.این پژوهش نسبت به بسیاری از آثاری که در این زمینه وجود دارد، عام تر و گسترده تر است، زیرا برخی از آثار به موضوعی خاص در حوزه زن و خانواده پرداخته اند و برخی دیگر بر یک یا تعداد محدودی از بیانات در این باره متمرکز است.

در این کتاب از روش تحلیل محتوای کمی استفاده شده که نسبت به بسیاری از پژوهش های انجام شده روش تحلیلی آن جامع تر و کامل تر است.پژوهش حاضر شامل دو بخش کلی مسأله زن و مسأله خانواده است و هر یک از این دو بخش شامل گفتارهای متفاوتی است که مبتنی بر قرابت معنایی تفکیک شده اند و درصد تکرار شاخص ها در هریک از دو بخش نیز به صورت مجزا محاسبه شده است.از مجموع یکهزار و 332 عدد از فیش های مستخرج از بیانات مقام معظم رهبری، تعداد 547 عدد مربوط به بخش خانواده و 785 عدد مربوط به بخش مسأله زنان است.افزون تر بودن داده های مسأله زن نسبت به بخش خانواده به معنای اهمیت بیشتر آن از لحاظ مفهومی و ایدئولوژیک نیست، بلکه گستردگی و تنوع موضوعات در این بخش به جهت عمومیت بیشتر مبحث مسأله زن به مراتب افزون تر است.