گزارش تصویری از مجلس سخنرانی “علامه شیخ جبار عبیات” در “کوت عبدالله” بمناسبت ماه صفر

05 5 06 6 7 08 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19