از کجا شروع کنیم تا جامعه ایی شایسته شویم

هادی امین فاخر جلالی: هیچ جامعه ای در طول تاریخ بدون اهل علم به شایستگی نرسیده ،واگر اندیشمندان با اندیشه های خود ،سطح علم وفرهنگ جوامع را بالا نبرده بودند،بدون شک خیلی از جوامع در جهل وخرافات خود باقی می مانند. نمی خواهم مصادیقی از گذشته خیلی دور بیاورم گویند قبل از جنگ جهانی دوم […]

هادی امین فاخر جلالی: هیچ جامعه ای در طول تاریخ بدون اهل علم به شایستگی نرسیده ،واگر اندیشمندان با اندیشه های خود ،سطح علم وفرهنگ جوامع را بالا نبرده بودند،بدون شک خیلی از جوامع در جهل وخرافات خود باقی می مانند.
نمی خواهم مصادیقی از گذشته خیلی دور بیاورم گویند قبل از جنگ جهانی دوم کشور هایی در شمال اروپا از جمله،سوئد،نروژ ،دانمارک و….الخ مردمانی جنگجو وخرافاتی بودند وزندگی آنها از غارت اموال دیگران بود .
اما بعد از جنگ جهانی دوم وخرابی و ویرانی آن کشور ها، صندوق جهانی پول اقدام به پرداخت وام به این کشور ها شد تا کشور خود را بازسازی کنند.اما صاحبان افکار جدید بعد از تحلیل امور ، به این نتیجه رسیدند، ابتدا اقدام به ساخت کتابخانه وتبلیغ وترویج مردم به کتابخوانی شدند که چندین بار از طرف صندوق جهانی پول مورد اعتراض قرار گرفتند.

اما عقول سازنده ،با عقلانیتی مثبت وافقی روشن به یک آینده دور از خشونت وغارت وجنگ های بیهوده ،جوامع خود را از عقب ماندگی فکری وعقلی وخرافاتی ،به پیشرفت وتقدم پیش ببرند.

زیرا عقب ماندگی اندیشه ها از علم جوامع را از پیشرفت وتقدم، باز می داردو خروج آنها جز بی عدالتی ،فقر،جهل وظلم به یکدیگر چیزی حاصل مردم نمیشود .این بزرگان فکر با تغییر ساختار های گذشته پدران واجداد خود از جنگجویی وغارت وبی عدالتی، به آرامی وصلح جویی وایجا د عدالت در بین کشور های دیگر در زمینه های اقتصاد ،بهداشت ،سلامت، عدالت وآزادی های فردی واجتماعی بر جسته تر شدند.پس میشود شایسته شد اگر به کتاب وکتابخوانی توجه نمود وفرهنگ اجتماعی وشعور مردم را بالا برد.

می شود شایسته شد اگر به اهل قلم وصاحبان فکر ،شأن ومقام اجتماعی داد.
می شود شایسته شد اگر عدالت در بین مردم رواج داشته باشد.می شود شایسته شد اگر تبعیض نباشد. اسلام با هیچ کدام از پیشرفت علمی مخالفتی ندارد ،پیامبر (ص)فرمودند:علم جدید ونافع وسودمند اگر در چین باشد،از آن استفاده کن.
برای شایستگی یک جامعه پویا وپیشرفته باید به امر آموزش وپرورش اهمیت داد.
در تعلیم آموزش وپرورش سه عنصر مهم مورد توجه است .معلم ،متعلم یا آموزش دیده وبرنامه های درسی یا آموزش وروش شناسی درسی.ابتدا در آموزش وپرورش به بنیه های علمی معلم باید اهمیت داد و ازنظر معیشتی زندگی مقبولی را داشته باشد.تا آموزش دیده هایی را تعلیم دهد که آینده یک جامعه رابا نسلی جدیددر راه پیشرفت به شایستگی ها برساند البته نباید از روش شناسی درسی متناسب با آموزش های پیشرفته غافل ماند،وازروش هایی استفاده نمود که شایستگی آینده یک جامعه را در راه تقدم وترقی برای نسل های آینده را تضمین کند.ستون یک جامعه در شایستگی آموزش وپر ورش است.