ترجمه کتاب؛ اومانیسم و اگزیستانسیالیسم در اندیشه عربی منتشر شد

کتاب؛ اومانیسم و اگزیستانسیالیسم در اندیشه عربی منتشر شد.کتاب اومانیسم و… تالیف عبدالرحمن بدوی فیلسوف مصری با ترجمه هادی حزباوی توسط انتشارات نقدفرهنک منتشر شد. این کتاب دارای شش فصل است که نویسنده این فیلسوف اگزیستانسیالیست با تأملات و مداقه خاص و فلسفی خویش ،پرتوافکنی هایی را بر اندیشه عربی که تاریخی را نیز به […]

کتاب؛ اومانیسم و اگزیستانسیالیسم در اندیشه عربی منتشر شد.کتاب اومانیسم و… تالیف عبدالرحمن بدوی فیلسوف مصری با ترجمه هادی حزباوی توسط انتشارات نقدفرهنک منتشر شد.

این کتاب دارای شش فصل است که نویسنده این فیلسوف اگزیستانسیالیست با تأملات و مداقه خاص و فلسفی خویش ،پرتوافکنی هایی را بر اندیشه عربی که تاریخی را نیز به یدک می کشد، آغاز کرده و از معبر چنین پرتوافکنی هایی که نموده و از فلسفه ای که بدان باور داشت _٫در یک فصل از کتاب٫_ بدنبال بسط و معرفی نمودن مکتبی فلسفی تحت عنوان اگزیستانسیالیسم عربی است که در این اثر می توانیم قدرت استدلال و همت گماری نویسنده را به نظاره بنشینیم و بر غنای معرفتی و اندیشگانی خویش نیز اندوخته ای بیفزاییم.

فهرست کتاب:
۱. گرایش اومانیستی در اندیشه عربی

۲. جنبه های همگرایی بین تصوف اسلامی و آموزه های اگزیستانسیالیستی

۳. هنر شعر اگزیستانسیالیستی

۴. معنای انسانیت در رسالت پیامبر

۵. جایگاه هرمس در اندیشه عربی

۶. بررسی و تصحیح چهار نسخه خطی که هیچگاه در باب جایگاه هرمس در اندیشهِ عربی منتشر نشدند!
-متن خاصی که هیچگاه در باب اندیشهِ پیشرفت علمی نشر نیافت!