آنچه پدر تمنا و توصیه می کرد!

عبدالله سلامی : امروز صبح به اتفاق یکی از دوستان ، با اطلاع قبلی در مراسم گشایش و افتتاحیه ی کم سابقه ، یک آموزشگاه توان بخشی دوازده کلاسه آموزش و پرورش کودکان و نوجوانان استثنایی واقع در بهارستان اهواز ، شرکت کرده بودم ، تمام دست اندرکاران و مشوقین این اقدام خیرخواهانه و عام […]

عبدالله سلامی : امروز صبح به اتفاق یکی از دوستان ، با اطلاع قبلی در مراسم گشایش و افتتاحیه ی کم سابقه ، یک آموزشگاه توان بخشی دوازده کلاسه آموزش و پرورش کودکان و نوجوانان استثنایی واقع در بهارستان اهواز ، شرکت کرده بودم ، تمام دست اندرکاران و مشوقین این اقدام خیرخواهانه و عام المنفعه در مراسم افتتاحیه شرکت کرده بودند ، مهندس علی ساعدی بانی این مدرسه پشت تریبون قرار گرفته بود و از انگیزه احداث این مدرسه که بنام مرحوم حاج حسن حمدان ساعدی ، پدر گرامی مهندس علی ساعدی ، نامگذاری شده بود . صحبت می کرد و می گفت : پدرم یک کارگر ساده بود و دور از خانواده و شهر و دیارش در بیرون از کشور ، تلاش می کرد تا بلکه بتواند رزق و معاش خانواده ش را تأمین کند و از همه مهمتر به آنچه ایمان و باور داشته ، بپردازد و تدین خود را با سخاوتنمدی ، انفاق و مساعدت مزین کند . امروز خداوند منت گذاشت و مرا به سمت آنچه مرحوم پدرم در قید حیاتش انجام می داد و به آن توصیه می کرد ، هدایت کرده است .