اجرای طرح رتبه بندی فرهنگیان مهرآفرین در هاله ایی از ابهام

نعیم حسینی : فرهنگیان طرح مهرآفرین معترض به عدم اجرای طرح رتبه بندی برای این بخش از بدنه آموزش و پروش هستند.مطابق ابلاغ و حکم کارگزینی؛ معلمان طرح مهر آفرین؛ مشمول طرح رتبه بندی ؛ تعاریف قانون رتبه بندی و آیین نامه ایی هستند و باید از مزایای این طرح بهره مند شوند. عدم اجرای […]

نعیم حسینی : فرهنگیان طرح مهرآفرین معترض به عدم اجرای طرح رتبه بندی برای این بخش از بدنه آموزش و پروش هستند.مطابق ابلاغ و حکم کارگزینی؛ معلمان طرح مهر آفرین؛ مشمول طرح رتبه بندی ؛ تعاریف قانون رتبه بندی و آیین نامه ایی هستند و باید از مزایای این طرح بهره مند شوند.

عدم اجرای طرح رتبه بندی برای این بخش از جامعه فرهنگی کشور؛ کم لطفی و جفا به این قشر زحمت کش و صبور است. تصمیم وزارت آموزش و پرورش در این خصوص توجیح قانونی ندارد و مغایر با مصوبات مجلس و دولت است و اجحاف بزرگ و نابخشودنی در حق معلمان طرح مهر آفرین است؛ که انتظار می رود مجلس و دولت محترم به این موضوع ورود جدی کنند و مانع از یاس و ناامیدی در این بخش از بدنه فرهنگیان کشور گردند.