خبرنگاران، عَلَم جامعه قوی ایرانی

مسعود عالمی نیسی :۱۷ مرداد روز خبرنگار بود. خوزستان، سد، انتقال آب، خشکی، بی آبی، گاومیش های تشنه و مردمِ نجیبِ دوانِ در جستجوی آب، صوت ها و تصویرهایی بودند که خبرنگاران متعهد خوزستانی آن قدر ثبت و ضبط و منتشر کردند تا همه ایران متوجه مشکل در این نقطه از جهان شد و با […]

مسعود عالمی نیسی :۱۷ مرداد روز خبرنگار بود. خوزستان، سد، انتقال آب، خشکی، بی آبی، گاومیش های تشنه و مردمِ نجیبِ دوانِ در جستجوی آب، صوت ها و تصویرهایی بودند که خبرنگاران متعهد خوزستانی آن قدر ثبت و ضبط و منتشر کردند تا همه ایران متوجه مشکل در این نقطه از جهان شد و با آن همراهی کرد. آن قدر مستدل و مستند سخن گفتند که کسی نماند که قانع نشود، جلگه پرآب خوزستان، از سوء مدیریت است که به این حال است و نه تغییر اقلیم!

سخنِ گزافه نگفتند، بزرگ نمایی نکردند، به خارجی تکیه نکردند، از انصاف دور نشدند، عصبانی نشدند، توهین نکردند و مطالبات خود را در درون نظام جستجو کردند و البته از پای ننشستند. حتی در جهان متمدن امروز چقدر و در چند کشور، این درجه از پختگی و صلابت و پیگیری و آرامش و دانش را یک جا مشاهده می کنید؟! این اگر نشانه و عَلَم یک جامعه قوی نیست، پس چیست؟ جامعه ای که آن قدر قوی است که هم خواسته هایش را مجدانه می جوید و خستگی نمی شناسد و هم سازوکارهای آن را می داند. علائم واقعی توسعه را باید در اینجاها جست و نه در برخی شاخص های بی محتوا. روز خبرنگار مبارک!

 

 

**عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبائی(ره)