آینده شب های کرونایی عید!

جاسم صاکی : هرساله شب های عیدفطر دراهواز شور وحال خاصی داشته مردم از کوچک و بزرگ با شادابی و اشتیاق به استقبال عید میرفتند از خرید لباس تا خرید شرینی گرمای هوای خوزستان رادوچندان کرده در گذری که از بازار داشته ام بازار آن بازار هرساله نیست ازفروشنده تا خریدار همه باترس پا به […]

جاسم صاکی : هرساله شب های عیدفطر دراهواز شور وحال خاصی داشته مردم از کوچک و بزرگ با شادابی و اشتیاق به استقبال عید میرفتند از خرید لباس تا خرید شرینی گرمای هوای خوزستان رادوچندان کرده در گذری که از بازار داشته ام بازار آن بازار هرساله نیست ازفروشنده تا خریدار همه باترس پا به بازار وخرید وفروش گذاشته اند. از آنها که میپرسیدم چرا با این وضع خطرناک بیرون آمده اید درجواب ناچاریم بچه ها میخواهند دوست نداریم خوشحالی عید درخانه نباشد

آری عید فطر امسال همراه با ویروسی است که فعالیت خود رادرخوزستان چند برابر کرده وهرروز خبر به گوش میرسد که فلان شخص جان خود را ازدست داده و چون طوفانی مردم راباخود میبرد ولی با این همه نتوانسته جلوی حضور مردم را بگیرد.آیا آن را بحساب غفلت مردم بگذاریم یا ناآگاهی؟ آیا راهکاری جز بستن راهها با راه بندهای بتونی نیست؟ آیا شب های عید برای آینده عید فطرمردم، امسال چه خواب های کرونایی دارد؟ اکثرا را ماتم زده یا اکثرا را به شادابی سابق برمیگرداند؟رسید مژده که ایام غم نخواهد ماند    چنان نماند چنین نیز هم نخواهد ماند