دفتر مهربانی!

حسن نسیمی : چه زیباست وقتی دستی را به یاری می گیری آن گاه که بدانی که دست دیگرت در دست خداست. بی شک درنزدیکی ما خانواده ها و افراد بی بضاعت اما در عین حال آبرومند زیادی زندگی می کنند که آن ها را نمی شناسیم.کودکان یتیم و زنان بی سرپرستی که سفره شان […]

حسن نسیمی : چه زیباست وقتی دستی را به یاری می گیری آن گاه که بدانی که دست دیگرت در دست خداست. بی شک درنزدیکی ما خانواده ها و افراد بی بضاعت اما در عین حال آبرومند زیادی زندگی می کنند که آن ها را نمی شناسیم.کودکان یتیم و زنان بی سرپرستی که سفره شان خالی است و شب را در حسرت لقمه ای نان به صبح می رسانند.

دفتر بدهی فروشگاه ها و سوپر مارکت های محله های شهرمان پر است از اسامی این افراد، با مبالغ ناچیزی که شاید برای بسیاری از ما حتی هزینه یک روز پول تو جیبی فرزندانمان نیز نمی شود. اما برای آن ها به قیمت شب، گرسنه سر به بالین نگذاشتن است

قرار هرساله مان را تکرار میکنیم و رسم مهربانی، همدلی و فتوت را که میراث جاودان گذشتگانمان است به جا آورده و در این روزها و شب های عزیز که‌ متعلق به مولای کریمان و امام خوبی هاست به فروشگاه محل رفته، دفتر بدهی مشتریان را طلب کرده، نگاهی به آن انداخته و در حد توان بخشی از این بدهی ها را پرداخت کنیم و با این کار کوچک لبخندی بر لبان کودکان یتیم وهمشهریان بی بضاعت شهرمان بنشانیم

 

🤝🏻قرار ما فروشگاه محله برای ورق زدن برگی از دفتر مهربانی