معرفیِ یک کتاب به وقت کرونا..

قاسم منصور آل کثیر :شاید یکی از دلایل اصلی ای که اغلبِ معضلاتِ جهانی در جهان سوم به شکل فاجعه بارتر شیوع پیدا می کنند همین کم توجهی یا جدی نگرفتنِ مسائل اجتماعی و فرهنگی باشد.الان در شرایط کرونایی کاملا مشخص است که کشورهای کمتر توسعه یافته یا #جهان_سومی بیشتر درگیر این مسئله ی جهانی […]

قاسم منصور آل کثیر :شاید یکی از دلایل اصلی ای که اغلبِ معضلاتِ جهانی در جهان سوم به شکل فاجعه بارتر شیوع پیدا می کنند همین کم توجهی یا جدی نگرفتنِ مسائل اجتماعی و فرهنگی باشد.الان در شرایط کرونایی کاملا مشخص است که کشورهای کمتر توسعه یافته یا #جهان_سومی بیشتر درگیر این مسئله ی جهانی شده اند.اگر قرار باشد یکی از این دلایلِ اجتماعی که در جامعه ی ما نیز بسیار ملموس است را برشریم، خیالِ خودمحوری، فرزانگی و محور کائنات بودن است

در کتابِ “احمق های چِلم و تاریخشان” مصادیق جذابی از چنین جامعه ای ذکر شده است. جامعه ای که در خیالات، گمان می کند فرزانگان عالمند.در این کتاب که نویسنده لهستانی دارد و ماجرای یکی از شهرهای لهستان به نام چِلم را روایت می کند، یکی از شخصیت های محوریِ کتاب اینچنین می گوید “ما آرزو نداریم بر دنیا غلبه کنیم، اما در عوض خرد و فرزانگی ما به سراسر دنیا غلبه می یابد. آینده درخشان است و احتمال بسیار زیادی وجود دارد که روزی بالاخره کل دنیا یک چِلم بزرگ شود

 

#درخانهبمان #خلیکبلبیت #احمقهایچلموتاریخشان #خودمحوری #کتاب #نوبلادبیات #آیزاکبشویتسسینگر