دیر آمدی کوروش !

پس از مشخص شدن سرنوشت مدیریت آ.پ خوزستان و انتصاب جناب کوروش مودّت به این جایگاه ادارای، پرسش های زیادی در مورد برنامه و چگونگی کنش ایشان در دو حوزه ی اداری و آموزشی آ.پ خوزستان پیش می آید:دوحوزه ایی که درهم تنیده و رابطه ی متقایلی باهم داشته ودارند. چیدمان ادارای مورد نظر ایشان […]

پس از مشخص شدن سرنوشت مدیریت آ.پ خوزستان و انتصاب جناب کوروش مودّت به این جایگاه ادارای، پرسش های زیادی در مورد برنامه و چگونگی کنش ایشان در دو حوزه ی اداری و آموزشی آ.پ خوزستان پیش می آید:دوحوزه ایی که درهم تنیده و رابطه ی متقایلی باهم داشته ودارند. چیدمان ادارای مورد نظر ایشان حتمن بر کار آیی و بهره وری سازمانی درستاد و بهبودِ روند وفرآیند آموزشی در صف مورد انتظار است.اصولن مهمترین هدف از تغییر وجابجایی مدیریت ، همین بهره وری سازمانی و بهبود عملکرد است .جایگاه کشوری آ.پ خوزستان در پیش از انقلاب ، همواره بین یک تا پنج در نوسان بود ، اینکهچرا اکنون جایگاه آن در سی ویک کشوری قرار دارد دراین مقال و مجال نمی گنجد!

برخلاف برخی منتقدان بیرون و درون سازمان ، این نوشتار منصفانه و بینابین و نزدیک به بدبینی به این انتصاب می نگرد، چون امر آموزش و پرورش یک فرآیند عام و نتیجه ی کنشِ همه متغیرهای درگیر در این جریان بوده وایشان تنها یک حلقه ی آشکار در این فرآیند است.آ.پ نه تنها در ایران ، که دربیشتر کشورهای پیشرو یک وظیفه ی حاکمیتی محسوب می شود و همه ارکان حاکمیت نیز در پیشرفت و پسرفت آن سهم مشاع دارند.اگر بپذیریم که جایگاه کنونی آ.پ خوزستان شایسته وبایسته ی نام و اهمیت آن نیست پس ، اهمیت وظیفه ای که بر دوش ایشان نهاده شده است ؛ بهتر سنجیده خواهد شد:

۱– یازده هزار نفر نیروی غیر رسمی وغیر حرفه ای موجود در بدنه آ.پ خوزستان ، تنِ هر دلسوز وآگاه به فرآیند مهم آموزش وپرورش را می لرزاند!

اگر میانگین هر کلاس درس را ۲۵نفر بگیریم (که بیشتراست) ، سالانه ۲۷۵۰۰۰نفر از فرزندان خوزستان گرفتار این بی مبالاتیِ مصوبه ی نمایندگان مجلس در استخدام فاقد مهارت معلمی و نیز به کار گیری فله ای بیش از پنج هزار نیروی غیر مرتبط و ناوارد ،توسط مدیریت پیشین خواهند شد و تا سی سال آینده نیز خوزی ها باید تحمل کنند!.فاجعه ای که آیندگان خواهند دید!.گناه فرزندان این کشور و استان چه بود که آ.پ باید جورکِش وزارت کار شود؟!مگر آ.پ نهاد کاریابی بوده وهست که مدیر کل پیشین و استاندار کنونی ، با افتخار از جذب بیش از پنج هزار نیرو در آ.پ خوزستان گفتند؟دراین مورد چه برنامه ای خواهد داشت؟

۲– جایگزین شدن وظیفه و نقش نمایندگان خوزستان و دخالت آشکار و غیر منطقی آنان در این نهاد راهبردی ، کار ایشان را سخت خواهد کرد؛ گرچه در دوسال پایانی دولت حاکم نیز انتظار شاهکار و شق القمر کردن از وی نمی رود ولی کمترین توقع ، بهبود که نه ؛ حفظ همین وضع موجود است!

۳– جایگاه کنونی آ.پ خوزستان ، نتیجه عملکرد همین نیروهای ستادی و منصوب مدیر پیشین است ؛ برای این کار چه خواهد کرد؟!

۴– کمرنگ بودن عدالت دربخش آموزش را نمی توان پنهان کرد، این مشکل را چگونه برطرف خواهد نمود؟

۵– نابرابری سازمانی در بین معلمان با سایر شرکت هاو نهادها و موسساتِ پر درآمد در خوزستان ، مشهود و ظالمانه است ویکی از دلایل کاهش انگیزه ی کار و میل به خروج از استان همین نابرابری است ؛ با این معضل چگونه برخورد و با مدیران آن شرکت ها و نهادها برای کم کردن این شکاف نیز چه تعاملی خواهد داشت ؟

۶– برای کمبود شدید نیروی ماهر و انباشت غیر حرفه ای ها ، چه برنامه ای خواهد داشت ؟

۷– عملکرد گروه پیش از خود را چگونه بررسی واطلاع رسانی خواهد کرد؟

۸– شائبه های موجود در مورد بسته های حمایتی آموزشی را چگونه برطرف خواهد کرد؟

آیا اسامی دریافت کنندگان بسته های حمایتی آموزشی را براساس قانون شفافیت ، حق معلمان وهمکاران خود در صفّ می داند؟

۸– باتوجه به نزدیکی فکری به استاندار به عنوان رئیس شورای آموزش وپرورش ، بر حفظ وضع موجود می اندیشد یا در مدت باقی مانده تاپایان دولت و مجلس ، جسارت مدیریتی و فکری به خرج خواهد داد؟

۹–براساس گفته های مدیران وزارتی ، تا سال۱۴۰۰سیصد هزار معلم بازنشسته خواهند شد ؛ سهم خوزستان دراین باره چند نیرو بوده وبرای پیشگیری از بحران آینده چه راهبردی خواهد داشت؟

و…گرچه انتظار از آ.پ بالارفته است ولی این انتظار نیز باید با واقعیات موجود در استان و کشور قرینه سازی شود ، انتظاری که حق مردم خوزستان بوده ولی هیچگاه جاری و ساری نشده است.

شاهپورزندی